Prawo karne

Przestępstwa ścigane z urzędu

Prawo karne to specyficzny rodzaj prawa, który określa czyny zabronione, których są ścigane z urzędu. Innymi słowy nikt nie musi wnosić pozwu przeciwko osobie, która przekroczyła przepisy tego prawa, ich wykrywaniem i karaniem za nie zajmują się specjalnie do tego celu powołane organy państwowe.

Ze względu na szkodliwość społeczną jaką niesie ze sobą przekroczenie przepisów tego prawa, dzieli się prawo karne na prawo wykroczeń, które dotyczy stosunkowo mało szkodliwych przewinień oraz prawo karne sensu stricto, które zajmuje się cięższymi przestępstwami.