Zakładanie, łączenie, podział, przekształcenia, rozwiązanie i likwidacja spółki

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z szeregiem czynności, których prawidłowe wykonanie ściśle regulują przepisy prawa. Do takich czynności można zaliczyć: zakładanie, łączenie, podział, przekształcenia, rozwiązanie i likwidację spółki. Dlatego też wiele firm chcąc mieć pewność, że wszystko odbędzie się zgodnie z literą prawa zatrudniają prawników specjalizujących się w prawie gospodarczym i handlowym. Pomoc prawą w przypadku wspomnianych działań można uzyskać między innymi za pośrednictwem – slotakancelaria.pl.

Zakładanie – to czynności, które prowadzą do powstania firmy. W zależności od tego jaką formę prawną przybierze przedsiębiorstwo różnią się one od siebie. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej, należy je zgłosić w CEIDG, natomiast pozostałe formy działalności zgłaszane są w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Łączenie – łączyć mogą się jedynie spółki posiadające osobowość prawną, a więc nie wchodzi w grę łączenie spółek cywilnych. Istnieją dwa zasadnicze sposoby łączenia spółek jest to inkorporacja, czyli innymi słowy przejęcie jednej spółki przez inną, lub fuzja, czyli zjednoczenie, w którego wyniku powstanie nowa organizacja.

Podział – do podzielenia dochodzi, gdy dotychczasowi wspólnicy w wyniku konfliktów decydują się samodzielnie prowadzić dalej biznes, albo w momencie gdy spółka kapitałowa zostaje podzielona na więcej spółek. Istnieje wiele metod podziału spółki, może to być: podział przez wydzielenie, umowa zbycia składników majątkowych w połączeniu z umorzeniem udziałów czy przeniesienie części aktywów do spółki jednego ze wspólników.

Przekształcenia – forma prawna spółki wybrana przez właścicieli przy jej zakładaniu nie jest niezmienna. Niekiedy rozwój spółki, zmieniająca się sytuacja ekonomiczna czy zmiana przepisów prawa sprawiają, że dla spółki korzystniejsza staje się inna forma prawna, wówczas taka spółka ulega przekształceniu z jednej formy prawną, na drugą.

Rozwiązanie – o rozwiązaniu spółki decyduje sąd rejestrowy, jeśli zaszły określone warunki, w tym między innymi: umowa spółki nie została sporządzona, podpisujący ją wspólnicy nie mieli zdolności do czynności prawnych, jej funkcjonowanie jest sprzeczne z przepisami prawa lub umowa lub statut zostały źle zredagowane.

Likwidacja – jest to postępowanie, którego celem jest sprzedaż majątku firmy oraz zakończenie wszystkich spraw związanych z jej dotychczasowym funkcjonowaniem. Likwidacja dotyczy zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych.